Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2831477, online 2

Strona załadowała się
w 0.01020598 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Stypendia pomostowe.

Maturzysto!!!

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku S.A., Fundacją Jana Kantego Steczkowskiego, Akademią Szkoleń i Kompetencji oraz Agencją Nieruchomości Rolnych (wsparcie organizacyjne) ogłasza

VIII edycję Programu "Stypendia Pomostowe" 2009 / 2010

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2009 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • dostaną się na I rok dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie;
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 3 lat;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym: liczbę punktów nie niższą niż 90. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów, zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku nr 1 do regulaminu;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzą z rodziń, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 893 zł lub 1021 zł (gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wnioski należy składać w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy.

Termin składania wniosków upływa 14 sierpnia 2009 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa "Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2009/2010."

Regulamin wraz z załącznikami i formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne w:

  • szkole;
  • na stronie internetowej Agencji Nieruchomości Rolnych www.anr.gov.pl w zakładce Oddział Terenowy Bydgoszcz/informacje Oddziału;
  • na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.stypendia-pomostowe.pl.

do góry

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3