Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2831470, online 1

Strona załadowała się
w 0.01048613 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Szkolny Program Profilaktyczny.

Wstęp

Przedmiotem profilaktyki może być każdy występujący w szkole problem, któremu  można zapobiec.

Działania profilaktyczne powoduje zmiany w całym środowisku szkolnym, dotyczą bowiem nie tylko uczniów, lecz także rodziców i nauczycieli. Ze względu na ich szeroki  zasięg muszą być prowadzone rozsądnie, ostrożnie, z wyczuciem i w oparciu o sprawdzone formy oddziaływania.

Powszechne zauważalne jest powszechne narastanie problemów młodzieży uwarunkowane negatywnym wpływem coraz bardziej ekspansywnych mediów - głównie telewizji, kryzysem rodziny,  dużym bezrobociem oraz niewiarą w skuteczność prawych (prawnych i etycznych) działań.

Dostrzegając te  zagrożenia , szkoła chce im zapobiegać lub choć łagodzić ich skutki poprzez przygotowanie młodzieży do świadomego zmierzenia się z nimi.

W celu zapewnienia spójności działań podejmowanych w tym zakresie, przedstawiamy do realizacji program profilaktyczny, uwzględniający specyfikę szkoły i wykorzystujący wieloletnie doświadczenia Zespołu Wychowawczego, który koordynuje i wspiera wszelakie działania zmierzające do wytworzenia optymalnej sytuacji  wychowawczej w szkole.

Program został opracowany zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej art. 72.
 • Konwencja o prawach dziecka art. 3, 19 i 33.
 • Ustawa z dnia 7  września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 z późniejszymi zmianami) np. art. 1 i inne.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, (Dz. U. nr 51 poz. 458 Działalność edukacyjna szkoły pkt. 1, 2 i 3.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 czerwca 2001 r. W sprawie ramowych statusów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół oraz zmieniające z dnia 31 stycznia 2002 r. (Dz. U nr 10 poz. 96) W załącznikach - §2 ust 1, 2; § 16 b1 - Statut szkoły określa prawa ucznia ..., § 16 b2 - Statut szkoły określa obowiązki... .
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia  1999   r.  W sprawie sposobu nauczania szkolnego  oraz zakresu treści dotyczących wiedzy  o życiu  seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego  rodzicielstwa, o wartości   rodziny, życia  w  fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartej w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 17 poz. 78 z późniejszymi zmianami z dnia 19  sierpnia 2002 r.).
 • Program ochrony zdrowia.
 • Narodowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Krajowy program przeciwdziałania narkomanii.
 • Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2000  r. W sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno -  pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni (Dz. U. nr 13 poz. 109) - §1 pkt. 2 ust 2 - Profilaktyka uzależnień... .
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 15 stycznia   2000  r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 13 poz. 110).
 • Program wychowawczy szkoły.
 • Wewnątrzszkolny system oceniania.

Rozpoznanie sytuacji w szkole - diagnoza

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji, rozmów z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami oraz analizy ankiet, rozpoznano następujące problemy, podlegające działaniom profilaktycznym:

 • Używanie substancji psychoaktywnych
 • Zachowania agresywne (przemoc fizyczna, psychiczna; niszczenie sprzętu, podleganie przemocy)
 • Trudna sytuacja materialna
 • Zaniedbania wychowawcze
 • Problemy emocjonalne

Przyczyny zachowań ryzykownych

 • Używanie substancji psychoaktywnych
 • łatwa dostępność substancji psychoaktywnych
 • niewłaściwe wzorce osobowe
 • mała odporność psychiczna, podleganie złym wpływom
 • brak wiedzy na temat konsekwencji używania środków uzależniających
 • nieumiejętność właściwego zorganizowania wolnego czasu
 • Zachowania agresywne
 • nieumiejętność rozładowania napięć bez naruszania powszechnie zaakceptowanych norm współżycia
 • nietolerancja
 • brak poczucia odpowiedzialności za otoczenie
 • egoizm
 • Trudna sytuacja materialna
 • niskie dochody rodziców
 • niska samoocena i nadmierna drażliwość
 • nieumiejętność szukania pomocy we właściwych instytucjach
 • Zaniedbania wychowawcze
 • brak pozytywnych wzorców w rodzinie i w środowisku
 • upadek autorytetu rodziny
 • podleganie niewłaściwym wpływom
 • Problemy emocjonalne
 • problemy adaptacyjne
 • problemy wieku dojrzewania
 • kłopoty z porozumiewaniem się
 • nieumiejętność pozytywnego zaistnienia w grupie
 • nastawienia egoistyczne
 • brak samodzielności

Zasoby szkoły do prowadzenia profilaktyki

 • Tradycja
 • wieloletnie, skuteczne oddziaływania wychowawcze szkoły
 • stała współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką
 • wypracowane, właściwe dla szkoły metody oddziaływania
 • szacunek społeczny dla działań wychowawczych szkoły
 • Kadra
 • priorytetowe traktowanie spraw wychowawczych przez Dyrekcję
 • kompetentny zespół wychowawczy
 • duża ilość wychowawców zaangażowanych w swoją pracę
 • ścisła współpraca zespołu wychowawczego, wychowawców i pedagoga
 • umiejętne kierowanie pracą samorządu uczniowskiego
 • zaangażowanie nauczycieli w prace pozalekcyjne
 • Rodzina
 • ścisła współpraca wychowawców z rodzicami uczniów
 • zaufanie rodziców do wychowawczych działań szkoły
 • działalność Rady Rodziców wspierająca oddziaływania wychowawcze szkoły
 • Samorząd lokalny
 • lokalny system profilaktyczny
 • organizowanie i finansowanie specjalistycznych programów profilaktycznych
 • Kościół
 • zgodność profilaktyki i nauczania moralnego większości wyznań

Problem rozpoznany

 1. Używanie substancji psychoaktywnych
  • Cel dzałania szkoły
   • Zapobieganie uzależnieniom
   • Pomoc uczniom zagrożonym uzależnieniem
  • Zadania szkoły
   • uświadomienie problemu uczniom i rodzicom
   • ukazanie wartości życia bez uzależnień
   • diagnoza (wyodrębnienie grup ryzyka)
   • otoczenie szczególną opieką uczniów z grup ryzyka
  • Sposób działania szkoły (realizuje)
   • godziny wychowawcze na temat patologii życia społecznego: alkoholizmu, nikotynizmu, narkomanii, zażywania dopalaczy (wychowawca, pedagog)
   • opracowanie materiałów informacyjnych dla rodziców (zespół wychowawczy)
   • pedagogizacja rodziców uczniów klas pierwszych (wychowawca klas pierwszych)
   • bieżąca publikacja materiałów informacyjnych (zespół wychowawczy)
   • stałe uzupełnianie literatury tematycznej w bibliotece szkolnej (biblioteka i dyrekcja)
   • zachęcanie nauczycieli do pogłębiania ich wiedzy związanej z uzależnieniami (zespół wychowawczy i dyrekcja)
   • udział młodzieży w spektaklach o tematyce związanej z problemami uzależnień (pedagog, wychowawca)
   • udział w programach profilaktycznych prowadzonych przez specjalistów (pedagog)
   • ankiety (pedagog, wychowawca)
   • obserwacja uczniów (wychowawca)
   • stały kontakt z rodzicami uczniów (wychowawca)
   • stała opieka ze strony Zespołu Wychowawczego (zespół wychowawczy)
   • informacja o placówkach specjalistycznych zajmujących się pomocą psychologiczną, medyczną i prawną (pedagog)
 2. Zachowania agresywne, stosowanie przemocy fizycznej, stosowanie przemocy psychicznej, niszczenie rzeczy, podleganie przemocy
  • Cel dzałania szkoły
   • Wskazanie różnorodnych sposobów rozładowania napięć bez naruszania powszechnie zaakceptowanych norm współżycia
   • Wzmocnienie poczucia własnej wartości, podmiotowości
  • Zadania szkoły
   • wykształcenie umiejętności rozpoznawania i nazwania emocji
   • zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z emocjami (stres, złość, lęk, kompleksy)
   • wzbudzenie chęci rozwijania się, uczestniczenia w życiu środowiska
   • kształtowanie poczucia odpowiedzialności
   • wykształcenie postaw asertywnych
  • Sposób działania szkoły (realizuje)
   • przeprowadzenie lekcji wychowawczych (wychowawca)
   • zorganizowanie we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zajęć warsztatowych dla wybranych uczniów (pedagog)
   • udział uczniów klas maturalnych w programie profilaktycznym (wychowawca, pedagog)
   • organizowanie zajęć pozalekcyjnych (Dyrekcja Szkoły, opiekunowie kółek zainteresowań)
   • promocja sportu (np. szkolny dzień sportu) (nauczyciele wych.fizycznego)
   • uroczystości szkolne (samorząd szkolny)
   • konkursy, olimpiady (wszyscy nauczyciele)
   • akcje okolicznościowe (wszyscy nauczyciele)
   • włącznie uczniów do działań na rzecz szkoły i środowiska (sprzątanie świata, odnawianie sprzętu, dyżury uczniów na korytarzu, dbanie o otoczenie szkoły) (wychowawca, nauczyciele)
   • zachęcanie uczniów do szczególnej dbałości o własne sale lekcyjne (wychowawca)
   • spotkanie z przedstawicielami Policji (pedagog)
   • wspólne (nauczyciel i uczniowie) rozwiązywanie sytuacji konfliktowych (zespół wychowawczy)
 3. Trudna sytuacja materialna rodzin
  • Cel dzałania szkoły
   • Wykształcenie umiejętności dostrzegania wartości pozytywnych
  • Zadania szkoły
   • umożliwienie uczniom rozpoznania i rozwijania własnych mocnych stron
   • budowanie pozytywnego nastawienia do własnych możliwości
   • ułatwienie kontaktu z najnowszymi osiągnięciami nauki, techniki
   • utrzymywanie przez wychowawcę kontaktu z rodziną ucznia
   • budowanie pozytywnego nastawienia nauczycieli, chęci wspierania ucznia
   • udzielanie pomocy materialnej
  • Sposób działania szkoły (realizuje)
   • indywidualizacja nauczania (wszyscy nauczyciele)
   • kółka zainteresowań (opiekunowie kółek zainteresowań)
   • przeprowadzenie lekcji wychowawczych (wychowawca, pedagog)
   • zajęcia z przygotowania do życia w rodzinie (nauczyciel)
   • zapoznanie z prawami społecznymi (prawa konstytucyjne, prawo pracy, prawa dziecka itp.) poprzez ekspozycję w gablocie i zajęcia lekcyjne (nauczyciele przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie)
   • możliwość korzystania z Internetu (Dyrekcja)
   • wyposażenie biblioteki w specjalistyczne czasopisma (biblioteka)
   • wykorzystanie możliwości stwarzanych przez środowisko lokalne (wizyty w zakładach pracy, wystawy techniczne itp.) (opiekun praktyk i nauczyciele przedmiotów zawodowych)
   • wywiadówki (wychowawca)
   • dyżury indywidualne (wychowawca)
   • informowanie nauczycieli o sytuacji rodzinnej, materialnej ucznia (pedagog)
   • stypendia naukowe i socjalne (zespół wychowawczy)
   • stypendia dla określonych grup społecznych (zespół wychowawczy)
   • uzasadnione zwolnienia z opłat na ubezpieczenia i innych opłat szkolnych np. nieodpłatne wyjście do kina, teatru (wychowawca)
 4. Zaniedbania wychowawcze
  • Cel dzałania szkoły
   • Wyrobienie potrzeby pracy nad sobą, ukazanie życiowej przydatności pozytywnego zaprezentowania siebie
   • Ścisła współpraca z rodziną
  • Zadania szkoły
   • ukazać pozytywne wzorce zachowania
   • kultywować tradycje rodzinne, świąteczne, patriotyczne
   • ukazywanie różnych możliwości spędzania czasu, zdrowy tryb życia
   • zwiększenie wiedzy pedagogicznej rodziców
   • podniesienie autorytetu rodziny
  • Sposób działania szkoły (realizuje)
   • dawanie przykładu przez nauczycieli (wszyscy nauczyciele)
   • lekcje wychowawcze (wychowawca)
   • zajęcia z przygotowania do życia w rodzinie (nauczyciel)
   • organizowanie konkursów, quizów na temat sovoir-vivre (zespół wychowawczy i samorząd uczniowski)
   • wykorzystywanie sytuacji szkolnych do przypominania o kulturze zachowania, np. przed studniówką (wszyscy, gł. wychowawcy)
   • pokazanie możliwości wpływania na wizerunek rodziny w momencie zagrożenia jej stabilności (pedagog)
   • organizacja wigilii klasowej, świąt narodowych,, uroczystości związanych z tradycją szkolną (wychowawcy, samorząd uczniowski)
   • życie kulturalne szkoły - teatr, kino, muzeum, programy profilaktyczne (Dyrekcja, zespół wychowawczy)
   • zajęcia pozalekcyjne (nauczyciele prowadzący)
   • pedagogizacja (wychowawca)
   • mówienie w obecności ucznia o jego rodzicach z szacunkiem (wszyscy)
   • współudział rodziców w życiu szkoły (Rada Rodziców) i klasy (trójki klasowe) (Dyrekcja, wychowawca)
   • zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne (zespół ds. promocji, Dyrekcja)
   • wykorzystanie różnych umiejętności rodziców do kreowania życia szkoły, klasy (wychowawca)
 5. Problemy emocjonalne
  • Cel dzałania szkoły
   • Pokazanie sposobów rozwiązywania problemów
  • Zadania szkoły
   • propagowanie zdrowego stylu życia
   • stworzenie atmosfery życzliwości w kontaktach nauczyciel - uczeń
   • zajęcia adaptacyjno - integracyjne w klasach
   • przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy
  • Sposób działania szkoły (realizuje)
   • organizowanie wycieczek (wszyscy nauczyciele)
   • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (wszyscy nauczyciele)
   • przeprowadzenie lekcji wychowawczych (wychowawca)
   • umożliwienie indywidualnego kontaktu z nauczycielem (wszyscy nauczyciele)
   • stałe godziny dyżuru pedagoga (pedagog)
   • pozaszkolne spotkania integracyjne (wycieczka, zielona szkoła, ognisko) (wychowawcy klas pierwszych)
   • zajęcia z przedsiębiorczośc (nauczyciel)
   • zajęcia w Centrum Informacji Zawodowej (pedagog)
   • zajęcia z przedstawicielami Młodzieżowego Biura Pracy (pedagog)
   • udział w programie "Stres pod kontrolą (pedagog)

Ewaluacja

Ocena skuteczności i wartości programu przeprowadzana w różnych wymiarach:

 • badanie skuteczności oddziaływania programu na losowo wybraną grupę młodzieży w każdym roku nauki
 • badanie skuteczności oddziaływania programu w wybranym obszarze w jednej grupie wiekowej w danym roku szkolnym

Ewaluacja została wprowadzona po pierwszym roku działania programu profilaktyki.

Opracował zespół w składzie:

 • mgr Elżbieta Zasowska
 • mgr Beata Cieślak
 • mgr Bożena Molenda

do góry

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3