Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828073, online 9

Strona załadowała się
w 0.00770998 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Historia Zespołu Szkół Elektrycznych.

Na początku były klasy o profilu elektrycznym, które w 1970 roku powstały w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2. Na ich bazie już w roku następnym utworzono Technikum Elektryczne. Szkole o nowym kierunku kształcenia nadano imię generała Aleksandra Zawadzkiego, ale była ona wówczas częścią Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, mieszczącego się przy ul. Nowomiejskiej. Wkrótce konieczne okazało się wyodrębnienie szkoły elektrycznej, bowiem liczba klas poczęła narastać. Dołączono do nich także wszystkie klasy szkół włocławskich o podobnym profilu nauczania.

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. generała Aleksandra Zawadzkiego (akt nadania imienia anulowano w 1991 roku) jako samoistna placówka oświatowa powołany został zarządzeniem z 15 lutego 1974 roku. Również w 1974 roku Zespół Szkół Elektrycznych przeniesiony został do nowo oddanego obiektu przy ul. Toruńskiej, który powstał jako inwestycja towarzysząca budowie Zakładów Azotowych Włocławek. W założeniu cały obiekt miał być kombinatem szkół zawodowych z dominującymi kierunkami: elektrycznym oraz mechanicznym. Względy organizacyjne wymogły jednak podział na dwie odrębne placówki: Zespół Szkół Elektrycznych i Zespół Szkół Mechanicznych. Obiekt, który stał się siedzibą Zespołu Szkół Elektrycznych, choć budowany z rozmachem, miał wiele braków i nie był w pełni przygotowany do swej roli. Warsztaty szkolne oddano do użytku rok później, a basen kąpielowy dopiero w 1981 roku. Wiele pomieszczeń dydaktycznych trzeba było adaptować i modernizować. Największym zaś mankamentem okazał się brak sali gimnastycznej. Aby częściowo rozwiązać problem braku sali gimnastycznej, wyposażono jedną z sal w przyrządy do ćwiczeń siłowych.

Następne lata istnienia Zespołu Szkół Elektrycznych to wyraz dążeń do unowocześnienia struktury organizacyjnej jak i bazy dydaktycznej. W roku powstania Zespół Szkół Elektrycznych tworzyły: Technikum Elektryczne, Zasadnicza Szkoła Elektryczna, Zasadnicza Szkoła Elektryczna Dokształcająca, Liceum Zawodowe, Policealne Studium Zawodowe, Technikum dla Dorosłych. W latach osiemdziesiątych dołączyło do nich Technikum Elektroniczne.

Po 1991 roku szczególny nacisk położono na rozwój kierunków informatycznych. Nauczaniem obsługi komputera objęto większość klas, a specjalistyczne wykształcenie w tym kierunku zapewnia powstałe w latach dziewięćdziesiątych Technikum Informatyczne.

27 września 1995 roku Zespół Szkół Elektrycznych został przyjęty do Stowarzyszenia Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych.

Miarą zachodzących w Zespole Szkół Elektrycznych przemian jest utworzenie w 1999 roku Liceum Technicznego oraz otwarcie w roku szkolnym 2002/2003 Liceum Profilowanego. Porównując początkowe lata istnienia Zespołu Szkół Elektrycznych z latami dziewięćdziesiątymi trzeba podkreślić, iż dawniej dominujące kierunki elektryczne wypierane są coraz bardziej przez elektroniczne i informatyczne.

W ciągu swojego istnienia Zespół Szkół Elektrycznych stwarzał młodzieży szkolnej możliwość kształcenia się w takich specjalnościach i zawodach, jak np.:

 • elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa
 • elektromechanika ogólna
 • elektroenergetyka
 • telekomunikacja
 • elektronika ogólna
 • energoelektronika
 • eksploatacja sprzętu informatycznego
 • elektroniczne maszyny i systemy cyfrowe
 • maszyny i aparaty elektryczne
 • elektromechanik urządzeń przemysłowych
 • energetyka cieplna
 • elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
 • monter RTV
 • zarządzanie informacją
 • instalacje elektryczne
 • systemy i sieci komputerowe
 • aplikacje internetowe
 • grafika komputerowa
 • elektryk
 • elektromechanik
 • technik budownictwa
 • technik elektryk
 • technik elektronik
 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk

Nowatorstwo pedagogiczne szkoły wyraża się ciągłym wdrażaniem innowacyjnych programów nauczania, opracowywanych przez nauczycieli przedmiotów kierunkowych, przygotowaniem uczniów do wielu konkursów, olimpiad, udziałem w projektach unijnych.

Wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów, co pozwala dostosowywać metody pracy z uczniami do standardów egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Szkoła spełnia wymagania ośrodków egzaminacyjnych stawiane szkołom przeprowadzającym egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Zmianom specjalności kształcenia na bieżąco towarzyszyła modernizacja budynków, tworzenie nowych pracowni oraz klasopracowni. Rozwój specjalności informatycznej której początkiem była w 1977 roku pracownia z mikrokomputerami MERA, zaowocował powstaniem szeregu stale unowocześnianych pracowni połączonych w sieć komputerową ze stałym dostępem do Internetu. Do tej samej sieci komputerowej są podłączone komputery w pracowniach elektronicznych, bibliotece i w salach dydaktycznych w różnych częściach szkoły. Dzięki usilnym staraniom dyrekcji i wsparciu wielu podmiotów od 2005 roku w szkole powstało siedem nowych pracowni komputerowych, pracownia teleinformatyczna, szkolne laboratorium elektroniczne wzbogaciło się o sprzęt renomowanych firm światowych .W sumie w szkole funkcjonuje 14 pracowni specjalistycznych.

Wprowadzenie nowej podstawy w szkołach zawodowych zakłąda zacieśnie współpracy z pracodawcami. Zapoczątkowane w 2010r. kontakty z gdańską firmą :SATEL" producentem urządzeń alarmowych umożliwiła szkole uruchomienie specjalistycznej pracowni. Znajdują się w niej stanowiska uczniowskie służące do programowania systemów alarmowych, kontroli dostępu oraz monitoringu alarmów. Uczniowie w ramach specjalizacji dla zawodu technik elektronik poznają zasady projektowania i programowania systemów alarmowych oraz obsługę i montaż zaawansowanych technicznie urządzeń elektronicznych.

Integralną częścią szkoły były warsztaty, które podobnie jak baza nauczania teorii ulegały przeobrażeniom. Warsztaty świadczyły odpłatnie usługi dla firm i osób fizycznych, a uzyskane dzięki temu środki uczyniły je jednostką samofinansującą, co odgrywało niebagatelną rolę w budżecie szkolnym. W 2005 roku warsztaty szkolne zostały zlikwidowane a kształcenie praktyczne uczniów zostało przejęte przez nowoutworzone na terenie miasta Centrum Kształcenia Praktycznego, podległe Centrum Doskonalenia i Edukacji.

Od kilku lat trwa przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektrycznych. W 2006 roku powstał projekt przebudowy szkoły. W kolejnym roku rozpoczęto prace budowlane. Szeroko zakrojone działania objęły modernizację pływalni, boisk sportowych, wymianę stolarki okiennej, termomodernizację oraz wykonanie estetycznej elewacji budynku. Poważną inwestycją była budowa kompleksu boisk sportowych w ramach rządowego programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 dzięki, któremu młodzież zyskała boiska do piłki nożnej, siatkowej oraz piłki koszykowej. Uroczyste otwarcie ORLIKA miało miejsce w listopadzie 2009r. W marcu 2009 r. rozpoczęto budowę długo oczekiwanej nowoczesnej sali gimnastycznej w miejscu byłych warsztatów szkolnych. Nowy obiekt został oddany do użytku we wrześniu 2010roku. W roku 2011r. zmodernizowano parking szkolny, położono kostkę brukową, zwiększono ilość miejsc parkingowych przy budynku szkoły. Teren został zabezpieczony nową bramą wjazdową oraz oświetlony. Stopniowo wykonywane są nasadzenia drzewek i krzewów na terenach zielonych wokół szkoły. W 2012 roku rozpoczęła się modernizacja sieci ciepłowniczej z wymianą armatury oraz doprowadzeniem przyłączy ciepłej wody do łazienek szkolnych.

Począwszy od roku 2013 szkołą rozpoczęła współpracę z firmami, które objęły patronaty nad klasami. Są to firmy: Cheko, DetalMet, Opakofarb, Renex, Renex EEC z Włocławka oraz TME z Łodzi.

Od roku szkolnego 2014/2015 część praktyczna nauki zawodu dla techników elektryków, elektryków i elektromechaników realizowana jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku przy ul. Ogniowej.

W październiku 2014 roku Zespół Szkół Elektrycznych obchodził 40-lecie funkcjonowania w obiektach przy ul. Toruńskiej. Absolwenci, byli nauczyciele oraz pracownicy mieli możliwość spotkania się na uroczystych obchodach w murach szkoły z tymi, którzy obecnie pracują i uczą się we włocławskim ELEKTRYKU.

Z końcem roku szkolnego 2014/2015 uczniowie ostatniej klasy Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych zakończyli naukę w szkole.

Z początkiem roku szkolnego 2015/2016 w Zasadniczej Szkole Zawodowej utworzony został nowy kierunek kształcenia - monter elektronik.

W grudniu 2016 miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni automatyki,której patronuje współpracująca ze szkołą firma Orlen SA. Pracownia mieści się w sali 304.Dwie grupy uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk wzięło udział w programie zajęć z elementami programowania,sterowania procesami technologicznymi.

Wakacje 2017 to czas nowych inwestycji szkole.W ramach Budżetu Obywatelskiego realizowana jest budowa kompleksu sportowego w skład którego wchodzą: boisko do piłki plażowej,dwa korty tenisowe,rzutnia do pchnięcia kulą,skocznia do skoku w dal,bieżnia do biegów krótkodystansowych.

Reforma edukacji zapoczątkowana w roku szkolnym 2017/2018 przyniosła zmianę polegająca na utworzeniu w naszej szkole klasy branżowej o profilu kształcenia elektryk.

W planach są kolejne przedsięwzięcia mające na celu podniesienie funkcjonalności szkolnego obiektu oraz podwyższenie jakości usług edukacyjnych szkoły.


do góry

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3