Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828119, online 7

Strona załadowała się
w 0.0106039 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Monitoring przyrodniczy.

 

Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie zostaną zaproszone do prowadzenia monitoringu przyrodniczego w okolicy szkoły. Głównym celem prowadzenia obserwacji i pomiarów jest przybliżenie uczniom zawodów o charakterze użyteczności społecznej w ramach tzw. "pracy w służbie". Kandydatom do wielu zawodów stawiane są specjalne wymogi jak konieczność pracy w dni wolne i święta, czy dużej odpowiedzialności za jakość danych (np. w służbach osłony meteorologicznej lotnisk). Przygotowywanie do pracy w takich zawodach powinno następować już od szkoły podstawowej, przy jednoczesnym dostępie uczniów do sprzętu pomiarowego gwarantującego dobrą jakość uzyskanych wyników pomiarowych. Osoby te muszą także wykształcić w sobie poczucie systematyczności i dyscypliny.

W projekcie proponuje się oswajanie uczniów z tym problemem oraz wyrobienie poczucia obowiązkowości od pierwszego etapu kształcenia.

Dodatkowym celem jest pogłębienie umiejętności wykorzystywania obserwacji naukowych w praktyce życia codziennego. Ponadto dzięki prowadzonym pomiarom i prezentacji ich wyników w postaci map tematycznych na portalu Eduscience uczniowie będą mogli samodzielnie analizować zróżnicowanie środowiska przyrodniczego w Polsce, a nauczyciele będą mogli wykorzystać zebrany w całym kraju materiał do przygotowania materiałów z zakresu science (głównie przyrody, geografii, biologii i matematyki).

Szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w podstawowe przyrządy służące do wykonania poniżej opisanych pomiarów. Zestawy przyrządów będą dostosowane do poszczególnych etapów kształcenia i będą odpowiadały zakresowi prowadzonych pomiarów. Każda ze szkół będzie miała możliwość nanoszenia swoich obserwacji i pomiarów na portalu Eduscience. Ponadto wszystkie szkoły biorące udział w proponowanym monitoringu w każdej chwili będą miały podgląd, które szkoły są aktywne i już przekazały swoje dane na specjalnej mapie w ramach portalu internetowego Eduscience.

Otrzymane ze szkół dane będą opracowywane i przedstawiane w formie graficznej dla większości zagadnień na oddzielnych mapkach tematycznych dostępnych także na portalu Eduscience.

Dla szkół ponadgimnazjalnych założono etap kształcenia manualnego i technicznego niezbędnego dla rozwijania dalej umiejętności w zakresie nauk ścisłych i technicznych.

Dla monitorowania zjawisk wykorzystane zostaną metody i urządzenia pomiarowe spełniające podstawowe wymogi stawiane w systemach monitoringu środowiska. Oprócz pomiarów bezpośrednich wykorzystane zostaną tu także dane z automatycznego zapisu, który pozwoli uczniom na określenie tendencji i kierunku zmian mierzonych parametrów meteorologicznych.

Porównanie własnych wyników z wynikami umieszczonymi na platformie Eduscience przez inne szkoły, a także korzystanie z danych (np. internetowych) z innych systemów monitoringu będzie podstawą do kojarzenia wielu faktów i próbą prognozowania zmian, jakie mogą nastąpić w otaczającym środowisku.

Elementami dla takiego monitoringu winno być codzienne określenie podstawowych warunków meteorologicznych:

 • pomiar temperatury powietrza (średniej, maksymalnej i minimalnej) według przyjętego jednego standardu,
 • pomiar temperatury przy gruncie,
 • określenie prędkości i kierunku wiatru,
 • zanotowanie rodzaju i wielkości opadu atmosferycznego,
 • zebranie do miski opadu atmosferycznego oraz określenie jego stopnia zanieczyszczenia przy pomocy przyrządów (pH-metr, konduktometr),
 • pomiar grubości i zapasu wody w występującej pokrywie śnieżnej,
 • jeśli w okolicy szkoły znajduje się zbiornik wodny lub ciek, można wykonać test jakości wody w zakresie temperatury, pH, rozpuszczonych soli i zanieczyszczeń i zawartości tlenu.

Monitoring powinien również nawiązywać do elementów otaczającej przyrody żywej:

 • zanotowanie przylotu lub odlotu bądź przelotów poszczególnych gatunków ptaków na wybranym poligonie (obszarze) testowym,
 • porównanie zakwitu wybranych roślin w zależności od lokalizacji (w obszarze zabudowanym i otwartym),
 • okres występowania i wielkość inwazji chrabąszczy i szerszeni,
 • powiązanie obserwowanych w okolicy zbiorów owoców, warzyw i produktów rolnych z ich cenami w handlu.

 


do góry

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3