Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828108, online 7

Strona załadowała się
w 0.00774813 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Laboratorium elektroniczne EFS.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku udało się wzbogacić laboratorium elektroniczne w nowoczesny sprzęt renomowanych firm światowych, o wartości ponad 90 tys. zł.

Są to m.in. dwukanałowe oscyloskopy cyfrowe z wyświetlaczem LCD i wbudowanym interfejsem USB do współpracy z komputerem, dydaktyczne systemy mikroprocesorowe do nauki programowania wraz z modelami sterowanych urządzeń, stanowiska do nauki programowania sterowników przemysłowych, a także zasilacze laboratoryjne, generatory i multimetry cyfrowe.

Te nowoczesne przyrządy stanowić będą nie tylko istotną pomoc w nowoczesnym kształceniu techników elektroników w kierunku jak najlepszego przygotowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. To także szansa dla wielu uczniów ZSEl zdobycia praktycznych umiejętności programowania wielu stosowanych w przemyśle urządzeń. Na współczesnym rynku pracy umiejętności te są szczególnie pożądane w tej branży zawodowej.

 
Pracownie komputerowe EFS.

Dzięki usilnym działaniom dyrekcji Zespołu Szkół Elektrycznych i przychylności Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek przy wsparciu "Europejskiego Funduszu Społecznego" i Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty od 7 grudnia 2005 roku, uczniowie "Elektryka" mogą zdobywać wiedzę w dziedzinie informatyki w trzech nowych pracowniach komputerowych. Komputerami zarządza system operacyjny Windows XP Profesional oraz Windows Vista, są one także zaopatrzone w pakiet Microsoft Office 2003 i Microsoft Office 2007. Całością sterują serewery oparty na systemie operacyjny Windows Serwer 2003. Dodatkowo dzięku EFS szkoła otrzymała 12 dodatkowych stanowisk komputerowych przeznaczonych do nauki w pracowni multimedialnej.

Europejski Fundusz Społeczny został powołany do życia art. 123 Traktatu o EWG z 1957 r. Jego celem jest "udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie".
Szczegółowe zadania Funduszu to przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie państw członkowskich w zakresie polityki społecznej, integracja zawodowa osób bezrobotnych, narażonych na długotrwały brak pracy, osób młodych poszukujących pracy, integracja osób narażonych na wykluczenie z rynku pracy, propagowanie równości szans na rynku pracy, przystosowanie pracowników do zmian technologicznych, zmian na rynku pracy, stabilność i wzrost w zatrudnieniu, wzmocnienie potencjału ludzkiego w badaniach, nauce i technologii, rozwijanie systemu edukacji i szkoleń, poszerzenie swobody przepływu pracowników wewnątrz Unii, zwiększanie ich zawodowej i geograficznej mobilności, równomierny rozwój regionów Unii. Cele te są osiągane głównie poprzez organizowanie szkoleń i umożliwianie przekwalifikowania się.
EFS promuje rozwój biedniejszych, zacofanych, słabo zaludnionych regionów UE i na ten cel Unia przeznacza prawie 70% wszystkich funduszy strukturalnych. Wspiera obszary wiejskie, miejskie rejony znajdujące się w trudnej sytuacji, obszary załamane gospodarczo oraz te w trakcie transformacji. Cel ten finansuje EFS wraz z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego. Finansowana jedynie przez EFS jest walka z długotrwałym bezrobociem na terenie Wspólnoty - modernizacja systemów edukacji, szkoleń, ułatwianie implementacji polityk zatrudnienia w krajach członkowskich.

Zadania EFS można rozdzielić na trzy płaszczyzny:

  • wspieranie osób poprzez kształcenie, pomoc w zatrudnianiu,
  • wspieranie strukturalne, czyli oddziaływanie na systemy szkolnictwa,
  • wychowania, działalność biur pośrednictwa pracy, informowanie, wpływanie na społeczeństwo w dziedzinie problemów socjalnych.

do góry

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3