Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 22, wszystkich 2828145, online 7

Strona załadowała się
w 0.00757694 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Konkursy.

Wyniki konkursu na prezentację multimedialną
"Godło, hymn, flaga - historia polskich symboli narodowych".

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na prezentację multimedialną "Godło, hymn, flaga - historia polskich symboli narodowych" zapraszamy wszystkich uczestników na uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród połączone z wykładem oraz częścią artystyczną, które odbędą się 7 kwietnia o godzinie 1200 w naszej szkole.
Pierwsze miejsce uzyskał P. Kłosiński z Gimnazjum nr 1 we Włocławku, drugie - J. Wojciechowski z Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Smólniku, trzecie - R. Chlebowski z Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Kruszynie.
Zwycięzcom gratulujemy! Wszystkich uczestników wraz z opiekunami zapraszamy na spotkanie podsumowujące konkurs (prosimy o potwierdzenie przybycia do 5 kwietnia).


do góry

 

 
Konkursy.

Wyniki XI edycji Konkursu Informatycznego
"Rola zadrzewiania, mój stosunek do wycinki drzew przy drogach".

Komisja konkursowa XI edycji Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych dokonała oceny nadesłanych prac w postaci prezentacji multimedialnych. W wyniku prac Komisji przyznano cztery nagrody oraz sześć wyróżnień.

Nagrody główne

 • I miejsce - M. Gątarska - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka, Smólnik
 • II miejsce - M. Sudo - Gimnazjum nr 3
 • III miejsce - E. Słowińska - Gimnazjum nr. 1 w Brześciu Kujawskim
 • III miejsce - I. Darowska - Gimnazjum nr 12.

Wyróżnienia z nagrodami:

 • K. Wiśniewski - Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej, Bobrowniki
 • N. Nyklewicz - Gimnazjum Publiczne, Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych, Chodecz
 • I. Grzybowska - Publiczne Gimanzjum im. H. Sienkiewicza, Wielgie
 • M. Kurkiewicz - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka, Smólnik
 • M. Szwajkowski - Publiczne Gimnazjum w Chrostkowie
 • D. Zych - Zespół Szkół nr 7, Gimnazjum nr 1

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

    
    


do góry

 

 
Konkursy.

Konkurs fotograficzny
Włocławek - moje miasto.

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych do wzięcia udziału w XI edycji Konkursu Fotograficznego "Włocławek - moje miasto" pod patronatem Prezydenta Miasta Włocławka. Temat tegorocznej edycji konkursu: "Włocławek romantyczny". Każdy z uczestników może wystawić do konkursu dowolną ilość zdjęć w postaci plików lub wykonanych w formacie min. A4. Prace konkursowe należy składać u p. Piotra Misiaka (s. 307) do 14 kwietnia 2011r. Dla laureatów organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody.


do góry

 

 
Konkursy.

Konkurs elektroniczny.

Zespół Szkół Elektrycznych ogłasza Międzyszkolny Konkurs Techniczny. To już trzecia edycja zmagań tym razem kierowana do uczniów Elektryka oraz uczniów szkół gimnazjalnych z Włocławka i okolic. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do podejmowania nadobowiązkowych zadań o charakterze konstrukcyjnym, niezwiązanych bezpośrednio z lekcjami szkolnymi, a wynikających z zainteresowań uczniowskich, ich pasji i zamiłowań technicznych. Zgłoszenia do konkursu należy zgłaszać do 15 kwietnia wsekretariacie szkoły lub u członków Komisji konkursowej.

Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Technicznego


do góry

 

 
Konkursy.

Konkurs dla uczniów gimnazjów.

Godło, hymn, flaga - historia polskich symboli narodowych - prezentacja multimedialna.

 1. Organizator konkursu: Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych.
 3. Tematyka i forma prac: Godło, hymn, flaga - historia polskich symboli narodowych - prezentacja multimedialna - 10 do 15 minut prezentacji.
 4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  • w konkursie mogą brać udział autorzy indywidualni.
  • prace powinny być opatrzone : imieniem i nazwiskiem autora oraz opiekuna pracy, adresem szkoły, numerem telefonu szkoły.
  • prace należy nadsyłać do 25 marca 2011 roku na adres: Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku, ul. Toruńska 77/83, 87-800 Włocławek lub składać osobiście w sekretariacie szkoły.
  • do dyspozycji autorów pozostawia się oprawę, liternictwo i szatę graficzną prezentacji.
  • organizator nie będzie zwracał autorom oddanych na konkurs prac.
  • Składając pracę autor zrzeka się praw do decydowania o tym kiedy i gdzie będzie ona prezentowana i pozostawia to do dyspozycji organizatorów konkursu.
 5. Zasady i tryb przeprowadzania konkursu:
  • komisja konkursowa złożona z organizatorów konkursu ( nauczyciele Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku) dokona oceny prac do 02 kwietnia 2011 roku. (skład komisji maże zostać rozbudowany o dodatkowy ekspertów z dziedziny historii, wiedzy o kulturze, informatyki).
  • przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
   • wartość merytoryczna prezentacji,
   • samodzielność oraz oryginalność ujęcia tematu,
   • estetyka i pomysłowość szaty graficznej oraz innych elementów prezentacji.
  • informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły: www.zsel.edu.pl do 04 kwietnia 2011 r.
  • Uroczyste wręczenie nagród oraz podsumowanie wyników konkursu nastąpi 5 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkól Elektrycznych we Włocławku.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają Agnieszka Chmielewska oraz Dorota Majchrowicz.


do góry

 

 
Konkursy.

XI edycja konkursu informatycznego
dla uczniów szkół gimnazjalnych.

"Rola zadrzewiania, mój stosunek do wycinki drzew przy drogach"

 1. Organizator konkursu:
  • Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku
 2. Cel konkursu:
  • Celem konkursu jest promowanie edukacji proekologicznej oraz praktycznego zastosowania technik multimedialnych.
 3. Terminy:
  • prace należy wykonać i złożyć do 18.03.2011r.
  • planowane ogłoszenie wyników 28.03.2011r. (termin może ulec zmianie)
  • wręczenie nagród i wyróżnień 07.04.2011r. o godzinie 1100, podczas drzwi otwartych szkoły
 4. Warunki uczestnictwa:
  • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych
  • uczestnicy powinni (w niżej podanych terminach) dostarczyć pracę konkursową na płycie CD/DVD
  • prezentacja musi być opracowana indywidualnie i nigdzie wcześniej nie publikowana
  • prezentacja musi być uruchamiana lokalnie z nośnika
  • technika wykonania prezentacja Power Point, OpenOffice.org Impress
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego eksponowania zgłoszonych prac w czasie trwania konkursu oraz zamieszczenia nagrodzonych prac na serwerze szkolnym
  • do pracy należy dodać: imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna
  • uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania uczestnika do celów konkursowych
  • przesłana praca nie może zawierać wizerunków osób trzecich bez wcześniejszej ich zgody ani też w tle znaków towarowych czy innych znaków i oznaczeń chronionych prawem. Praca nie może być reklamą jakichkolwiek usług bądź towarów
  • niniejszy konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.)
  • złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu
  • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 5. Kryteria oceny:
  • informacyjne: zakres informacji, aktualność, walory edukacyjne
  • użytkowe: pomysłowość realizacji, oryginalność, estetyka, interaktywność, czytelność, szata graficzna, itp.
  • techniczne: stopień zaawansowania techniki tworzenia prezentacji oraz celowość jej zastosowania, złożoność

Decyzje jury są ostateczne

    
    


do góry

 

 
Konkursy.

Materiały pomocnicze do konkursu "Unia Europejska".


do góry

 

 
Konkursy.

Regulamin konkursu "Widok z mojego okna"

 1. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 2. Zapowiedź konkursu "Widok z okna" jest opublikowana na stronie www.zsel.edu.pl
 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 4. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej pracy fotograficznej oraz jej najlepszej transformacji polegającej na przekształceniu (retuszu) przy pomocy programu graficznego.
 5. Konkurs rozpoczyna się 1 lutego i trwa do 18 lutego.
 6. Ocenie podlegać będą zarówno same fotografie jak i ich retusze.
 7. Prace konkursowe można nadsyłać do 18 lutego na adres email: konkurs@zsel.edu.pl lub oddać do p. A. Kriegera (s. 401) lub p. J. Nadolskiego (s. 412).
 8. Razem ze zdjęciem należy dostarczyć w postaci pliku imię i nazwisko, klasę oraz nazwę programu użytego do retuszu fotografii.
 9. Najlepsza praca zostanie wybrana przez jury złożonego z nauczycieli i Dyrekcji Zespołu Szkół Elektrycznych.
 10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 25 lutego na stronie szkoły (www.zsel.edu.pl).
 11. Po zakończeniu konkursu fotograficznego "Widok z okna" nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie szkoły.
 12. Uczestnik konkursu "Widok z okna".
  • oświadcza, że fotografie nie zostały uprzednio nigdzie publikowane;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania uczestnika do celów konkursowych.
 13. Przesłana fotografia nie może zawierać wizerunków osób trzecich bez wcześniejszej ich zgody ani też w tle znaków towarowych czy innych znaków i oznaczeń chronionych prawem. Praca nie może być reklamą jakichkolwiek usług bądź towarów, nie może mieć także zabarwienia erotycznego lub zawierać treści pornograficznych.
 14. Zespół Szkół Elektrycznych zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego, wielokrotnego użytkowania przesłanych w ramach konkursu prac do celów promocyjno - reklamowych oraz do ich prezentowania na stronie www.zsel.edu.pl
 15. ZSEL zastrzega sobie pełne prawo do nazwy konkursu oraz do ewentualnego odwołania lub przerwania konkursu bez podania przyczyny, a także dokonywania zmian w trakcie trwania konkursu.
 16. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 17. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.)
 18. Dostarczenie zdjęć jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 19. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.zsel.edu.pl

do góry

 

 
Konkursy.

Konkurs językowy

Nauczyciele języka angielskiego wraz z nauczycielami języka niemieckiego z Zespołu Szkół Elektrycznych mają przyjemność ogłosić konkurs dla gimnazjalistów zatytułowany "Karaoke4fun".

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 1 kwietnia przesłać zgłoszenie zawierające dane osobowe, nazwę reprezentowanej szkoły gimnazjalnej oraz link z serwisu youtube z wybraną wersją utworu muzycznego anglo lub niemiecko-języcznego na adres spoku@tlen.pl, oraz pojawić się w Zespole Szkół Elektrycznych 8 kwietnia w Dniu Języków Obcych/Drzwi Otwartych celem zaśpiewania. Konkurs odbędzie się z wykorzystaniem wszelkich dostępnych multimediów(odpowiednie nagłośnienie, mikrofon, tablica interaktywna etc.) Wysłanie zgłoszenia wraz z linkiem oznacza akceptację regulaminu konkursu.

Ażeby odnaleźć odpowiedni utwór muzyczny, wystarczy w wyszukiwarce serwisu youtube wpisać jego tytuł z dopiskiem karaoke (albo lyrics/liedwörten).

Oto kilka przykładowych linków:

Przy ocenianiu Komisja Konkursowa brać będzie pod uwagę następujące elementy:

 • ambicję uczestników, czyli stopień złożoności wybranego utworu muzycznego,
 • poprawność językową wykonania,
 • prezencję indywidualną (przebranie, rekwizyty, ekspresja)

Przewidywany jest 1 etap konkursu, toteż rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się tego samego dnia (08.04.2011) tj. w trakcie Drzwi Otwartych. Premiowane będą 3 pierwsze miejsca ze strony anglistów, oraz 3 pierwsze miejsca ze strony germanistów.

Dodatkowe szczegóły dotyczące sali i dokładnego czasu rozpoczęcia pojawią się na stronie głównej Zespołu Szkół Elektrycznych w tygodniu poprzedzającym konkurs jak również zostaną imiennie wysłane do uczestników i opiekunów, których oczywiście również serdecznie w tym dniu zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki.

Sponsorzy: wydawnictwa Oxford i WSiP, oraz sieć Księgarni PolAnglo.

Kontakt:
e-mail / komunikator: spoku@tlen.pl lub telefon: 501757870 - po godz. 1500


do góry

 

 
Konkursy.

GODŁO, HYMN, FLAGA - HISTORIA POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH
prezentacja multimedialna

Regulamin konkursu.

 1. Organizatorki konkursu: A. Chmielewska, D. Majchrowicz ( nauczycielki Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku).
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów ZSEl..
 3. Tematyka i forma prac: Godło, hymn, flaga-historia polskich symboli narodowych - prezentacja multimedialna - 10 do 15 minut prezentacji.
 4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  • W konkursie mogą brać udział autorzy indywidualni.
  • Prace powinny być opatrzone : imieniem i nazwiskiem autora.
  • Prace należy składać końca października roku u organizatorek.
  • Do dyspozycji autorów pozostawia się oprawę , liternictwo i szatę graficzną prezentacji.
  • Organizator nie będzie zwracał autorom oddanych na konkurs prac.
  • Składając pracę autor zrzeka się praw do decydowania o tym kiedy i gdzie będzie ona prezentowana i pozostawia to do dyspozycji organizatorów konkursu.
 5. Zasady i tryb przeprowadzania konkursu:
  • Komisja konkursowa złożona z nauczycieli Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku dokona oceny prac do 5 listopada 2010 roku. ( Skład komisji maże zostać rozbudowany o dodatkowy ekspertów z dziedziny historii , wiedzy o kulturze, informatyki).
  • Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
   • wartość merytoryczna prezentacji,
   • samodzielność oraz oryginalność ujęcia tematu,
   • estetyka i pomysłowość szaty graficznej oraz innych elementów prezentacji.
  • Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły: www.zsel.edu.pl
  • Uroczyste wręczenie nagród oraz podsumowanie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości w Zespole Szkół Elektrycznych.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają: Agnieszka Chmielewska oraz Dorota Majchrowicz.


do góry

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2021

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3